top of page
  • 競馬知舍

超之選20210502

踏入五月,亦開始步入季尾階段,季內大賽亦都跑得七七八八,不過今期亦會上演遮打盃嘅前哨戰皇太后紀念盃。今期田草賽事就會一共跑十一場,頭場開跑時間就會提早至十二點半,因此大家都要留意下。至於全日嘅焦點相信都會落喺第七場嘅皇太后紀念身上,今年呢項三級賽參戰馬可以話係近年最多,一共有十二匹馬參戰。


有別於過去幾屆,今次都唔少參戰馬本身都已經有賽績證明,就好似「時時有餘」喺香港瓶跑入季軍,前季盟主「好好瑪」;又好似「勇猛神駒」、「勇戰神駒」咁喺外地時已經贏過2400米賽事,因此今次嘅賽果亦可作為月尾遮打盃嘅指標賽事。另外,僅敗痛失打吡嘅「將王」亦會參戰呢場賽事,而幕後亦將目標鎖定為遮打盃。「將王」喺英國時曾出戰葉森打吡,但當時因形勢不利而落第而回,今次佢就再一次出戰2400米賽事,能唔能夠憑級數同長力去擊敗眾駒,從而進軍遮打盃,亦都係眾人關注嘅事。60 次查看0 則留言
bottom of page