top of page
  • 競馬知舍

【經典戰線2022】Boom Boom Boom 經典盃的 Bang Bang Bang——近屆「意外賽果」之謎

已更新:2022年11月4日

香港經典盃被稱為爆冷溫床,皆因近十屆入面,有四屆頭馬賠率都過廿倍,當中大前季「妙算達人」更以大冷門身份贏出賽事。如果單睇賠率,大家會認定經典盃總會出現意外賽果,但如果細心留意當中微妙之處,就會發現所謂意外並唔係意料之外,而係有數得計。從以下三點分析,就可以解釋咩情況下會出現「意外賽果」,同埋邊啲參賽馬比較著數。


近十屆經典盃評分差距及勝出馬匹一覽

註:綠底代表該屆頭馬為三大熱門;黃底代表該屆頭馬為冷門


一、評分差距與冷馬勝出關係


評分差距方面,近十屆入面有六屆嘅評分差距都相當大,差距高達29至38分。喺呢六屆入面,就有五屆由三大熱門勝出賽事。四歲賽係以平磅作賽,只要彼此實力差距夠大,高分馬藉此可以佔優,賽果亦會相對正路。


相反,其餘五屆由冷門馬贏出賽事,有四屆差距只係18至23分之間。事實上,當佢哋出戰四歲賽前,大多都只係跑開二班賽,當中不乏仍有上升空間嘅馬,實則上差距未必太大。當中有啲更係贏完經典一哩賽後,先至成為最高分參賽馬。換句話講,呢啲高分馬未必真係鶴立雞群,只係出戰經典一哩賽後被大幅加分,從而造成佢喺同場級數最高嘅假象。


二、要贏,就要高過平均評分?


睇返近十屆嘅經典盃盟主入面,有九屆頭馬評分都比當屆參賽馬平均評分高。即使「魅力知己」都只低過平均評分唔夠2分。從呢個數據中,可以得知一匹評分低於平均嘅參賽馬出啲呢項賽事,往往都會比較吃虧,亦證明大多贏到經典盃嘅馬匹,本身評分上至少都貼近平均水平。


近十屆經典盃第三高分及低分參賽馬評分差距一覽

註:綠底代表該屆頭馬為三大熱門;黃底代表該屆頭馬為冷門


三、第三高分同低分差距跟冷馬勝出關係


如果剔除每屆最高分同最低分兩匹參賽馬,計算下都可以發現當中三屆嘅差距係少於10分,而呢三屆恰巧地都係由冷門馬勝出。換句話講,當我哋撇除極端值(Extreme value)時,可以發現當第三高分同低分嘅差距愈細,能夠反映出當屆大多數參賽馬實力都比較平均,因而高分馬並非完全佔優,反之亦然。


四、今屆經典盃及以後的趨勢


雖然今屆經典盃參賽馬平均評分係歷年新低,但需要留意自購馬(PP)插班評分制度改變後,現時所有PP來港時初次評分都會比往年低。如果往後一直維持現有制度,相信日後經典盃參賽馬平均評分都會同今屆相近。


將以上嘅分析套用落今屆經典盃,可以發現最高分嘅「加州星球」及「浪漫勇士」同最低分「飛天神駒」評分差距高達37分,係七季以來最大差距。賠率方面,現時外地莊家Bet365分別視「浪漫勇士」同「加州星球」為經典盃大熱門及第三熱門,亦除咗反映莊家對呢兩匹馬嘅信心外,亦印證高分馬喺經典盃較容易受到追捧。


另外,多達七匹參賽馬嘅評分低於平均評分,如果按照以上所言,相信「黑桃火箭」打後嘅參賽馬競爭力都會較低。事實上,今屆第三高分嘅「包裝智威」同第三低分嘅「驚喜」評分相差18分,亦印證咗今屆參賽馬實力相對懸殊,理論上係會對高分馬有利。


如果參考返過往經典盃賽果,以上數據對「加州星球」、「浪漫勇士」、「包裝智威」呢三大熱門相當有利。除咗因為佢哋喺評分同實力上都亦比較佔優,從以上兩個角度,都可以睇到呢三匹馬嘅級數同其他對手亦有明顯差距。以此作為參考,相信佢哋喺經典盃會有較大優勢。


超仔


333 次查看0 則留言