top of page

【進擊的巴富達】入稟挑戰邱吉爾園決定 停賽延期執行

Homan

3 March 2022 at 1:26:50 pm

美國殿堂級練馬師巴富達早前因為Medina Spirit禁藥問題,而被肯塔基馬會禁賽90日。

巴富達原本嘅禁賽期喺本月8號展開,不過隨著巴富達挑戰肯塔基州馬會禁賽決定,該項禁賽令已暫時停止執行。富蘭克林法院會喺3月17號覆核肯塔基州馬會決定,並最早會喺3月21號作出裁決。因此巴富達嘅90日禁賽令將會延遲至少到3月21號先開始執行。

另外,邱吉爾園馬場早前已禁止巴富達派馬到邱吉爾園馬場上陣,禁令已實施一段時間並會到2023年結束。因此,佢嘅賽駒就算贏得肯塔基打吡賽事預賽都唔會獲得有關分數。巴富達於兩日內入稟挑戰邱吉爾園決定,當地法院已經立案並將會喺稍後時間開審。

邱吉爾園發聲明表示失望但不感意外,會致力維護邱吉爾園馬場嘅利益,重申巴富達用唔同藉口逃避藥檢肥佬嘅責任。

Source: Bloodhorse
Photo: 2021 Bloomberg Finance LP

bottom of page