top of page

【貝蒙錦標 6 月 20 日縮程跑 1800 米】

鹿

19 May 2020 at 4:22:58 pm

2020年的美國三冠頭關:貝蒙錦標

NYRA 紐約賽馬會剛剛宣布,第 152 屆貝蒙錦標將會喺 6 月 20 日於貝蒙園舉行,路程將由原本嘅 2400 米縮程至 1800 米,亦歷史性成為三冠系列嘅頭關賽事,換言之三冠三關賽事賽程如下:

06/20 貝蒙錦標 1800米
09/05 肯塔基打吡 2000米
10/03 必利是錦標 1900米

關於縮程方面,NYRA 話係考慮到整個三歲馬賽期問題而決定縮程,貝蒙錦標自 1926 年起開始改以 2400 米角逐,自此從未試過改途程,今年將會係首次,而貝蒙錦標史上跑 1800 米過往亦只有兩屆,就係 1893 及 1894 連續兩年,當時喺 Morris Park 馬場更加係跑右轉,今年因應武肺疫情特別情況,改路程除咗係歷史性決定外,相信都會引起好多爭議或話題。

另外,今屆嘅貝蒙錦標亦會成為 Road to the Kentucky Derby 系列嘅得分賽事,前四名將會獲得 150 - 60 - 30 - 15 嘅肯塔基打吡積分,換言之貝蒙錦標冠軍基本上已穩奪肯塔基打吡嘅入場券。

(Photo: Belmont Stakes)

bottom of page