top of page

【英國第一人】張仕頓贏得從練第5,000場頭馬

Homan

25 August 2022 at 7:43:04 am

練馬師張仕頓(Mark Johnston)於2018年8月打破向能(Richard Hannon)嘅頭馬紀錄,並一直刷新英國練馬師頭馬紀錄。琴日佢喺金頓憑Dubai Mile贏從練第5,000場頭馬。

張仕頓自1987年3月開倉練馬,至今已經練左35年馬,曾於2019年一年內贏得249場頭馬。張仕頓旗下馬匹以勤跑見稱,馬匹保養功夫應記一功。呢位曾經贏得140場級際賽嘅練馬師近年與兒子張柱棟(Charlie Johnston)合組馬房。

佢就話Charlie呢幾年都幫輕左佢唔少,令佢可以延續良好成績。佢話今季希望可以贏到200場頭馬,睇下呢位62歲練馬師做唔做到喇!

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page