top of page

【羅富全南澳新兵將運往香港】

Homan

11 June 2020 at 7:52:44 am

由郭朗堅(Will Clarken)訓練既南澳賽駒 Roccabascerana ,據報已售予香港買家並預計會運往香港交由羅富全訓練。

於考菲德堅尼跑十一名既 Roccabascerana ,競賽生涯八戰四勝但未曾於級際賽上名。練馬師就表示Roccabascerana天份唔錯,現時仲有好大進步空間,但香港果邊所提供既報價十分吸引,而且係現時既經濟環境下,諗唔到拒絕既理由。

Source: Racing.com

bottom of page