top of page

【維省馬會提議限制用鞭下數】

Homan

7 September 2020 at 12:39:15 pm

近年世界各地既賽馬會都有限制騎師既用鞭下數,無論法國、英國、德國及美國某啲州分等都對騎師陣上用鞭次數有所限制。

維省提議改革現行騎師用鞭政策,由現時限制最後一百米前不可連續用多於五鞭改至全場最多八鞭並不可連續打多於五鞭。維省認為現時對於騎師用鞭既判罰似乎並未幫助。認為此舉不但可以提升騎師用減少用鞭既意識,更可以確保賽馬配合時代發展,並認為對推廣賽馬帶黎正面作用。

現時佢地期望可以於2021年開始此項轉變,不單於維省實行,更希望可以擴展至整個澳洲。

Source: Racenet

bottom of page