top of page

【紐西蘭馬匹被澳洲禁運馬匹到當地】

Homan

21 May 2020 at 9:28:15 am

由於紐西蘭馬匹有馬匹被驗出對馬焦蟲症(Equine piroplasmosis)呈陽性。馬焦蟲症為一種令馬匹貧血既病症。根據現時兩地既協議,如紐西蘭馬匹對馬焦蟲症呈陽性,澳洲將禁止該地馬匹入口至少三年。

據知馬焦蟲症一直未有於紐西蘭出現,但今次是一匹從歐洲入口到紐西蘭配種既雌馬被驗出染病。現時所有從紐西蘭出發,運往澳洲既馬匹飛機已經暫停,直至另行通知。該匹雌馬將再次覆檢,如再呈陽性,澳洲紐西蘭馬匹禁運將很大機會禁止至2023年。

如果禁運的話,將會對紐西蘭馬影響澳洲既春季嘉年華,如「狂鯊」(Te Akau Shark)既馬主Te Akau Racing。且看之後既事態發展喇!

Source: Racenet

bottom of page