top of page

【紐西蘭種王離世】

Homan

21 December 2019 at 7:47:20 am

紐西蘭種王Tavistock今早因傷患嚴重,最後獸醫建議人道毀滅。

呢匹香港馬王「明月千里」及澳洲打吡冠軍「得凡哥」(Tavago)既父系,兩個月前因為放牧時受傷而要進行手術,亦缺席餘下既配種季節。開始時傷患有所好轉,惟之後情況轉壞而需要再做手術,但傷患繼續未有好轉。今日獸醫建議人道毀滅。呢匹紐西蘭前領種馬,無疑對紐西蘭育馬業帶黎極大損失。而育有佢既劍橋育馬場表示兩位獸醫專家已盡力拯救,但都未能幫到Tavistock。

Source: Cambridge Stud

bottom of page