top of page

【粉碎離港傳聞】嘉里:我會繼續留港等候復出

Homan

10 February 2022 at 8:52:48 am

騎師嘉里早前策「八威小子」墮馬受傷,預計休至少六星期,一度有人指佢會番到澳洲休養。

不過,今日佢接受Racing.com訪問指自己會繼續留港休養,並等候康復後再喺香港上陣。呢位40歲騎師就話自己現時喺醫院留醫,由於椎骨骨折,背部劇痛無比,令佢難以入睡。佢需要食頗多止痛藥紓緩。佢去到琴日先有覺好訓,亦指自己今日覺得好好多,希望今個週末可以出院。

嘉里話預計六至十星期後先可以再重上馬背,佢需要喺呢段時間保持狀態,希望可以喺康復就即刻復出爭取好成績。同時亦會喺呢段時間留喺香港同唔同練馬師建立關係。希望呢位澳洲騎師能夠盡快康復。

Source: Racing.com
Photo: HKJC

bottom of page