top of page

【競賽生涯亮起紅燈】

Tony

5 December 2019 at 10:53:15 am

今年麥通第三輪挑戰賽季軍「渡江」重傷,遠征計劃中止之餘可能要退役。

今年麥通第三輪挑戰賽季軍「渡江」返韓國之後先後贏出釜山市長盃及KRA經典盃,但係佢上個月22號試閘之後受傷,其後證實係左前腳種籽骨折。佢唔會出戰今個星期日嘅格蘭披治錦標,而原定跑完格蘭披治錦標之後出戰杜拜世界盃嘉年華或沙地阿拉伯盃嘅計劃亦都被迫中止。馬主希望「渡江」能夠繼續服役,但係隻馬4歲果陣曾經嚴重受傷,如果之後證實喪失競賽能力就會退役配種。

Source: Korea Racing

bottom of page