top of page

【睇啱佢識咬馬?】Firenze Fire育馬者盃後退役 越洋做種馬

Homan

28 October 2021 at 1:30:10 pm

美國多項級際賽冠軍Firenze Fire將於美國育馬者盃後退役,並會轉任種馬。

Firenze Fire馬主Ron Lombardi表示佢收到不同地方嘅報價,希望Firenze Fire退役後到佢地嘅牧場配種,包括加州、肯塔基州、佛羅里達州、紐約州、馬里蘭州及日本。佢原本希望將Firenze Fire留喺美國,以便佢可以安排配種母馬與Firenze Fire配種。不過日本嘅報價實在太吸引,令佢難以拒絕。Firenze Fire 將會前往Arrow Stud擔任種馬,屆時會與「閃亮加州」(California Chrome)成為鄰居。

現年六歲嘅Firenze Fire,出道之初於一級賽Champagne Stakes贏馬。不過之後一直與一級賽絕緣,只能跑得接近。不過佢多次於二、三級賽揚威。現時競賽生涯合共18次於級際賽上名。不過佢最能人印象深刻係佢喺Forego Stakes咬向「甘芳冬青」(Yaupon),希望佢啲子嗣會好似老豆咁啦。Firenze Fire將於下星期育馬者盃泥地短途大賽作告別戰。

Source: Bloodhorse
Photo: Skip Dickstein

bottom of page