top of page

【當范高爾變成一套戲】

Homan

30 October 2019 at 5:18:36 pm

以賽馬為主題既電戲唔算好多,最近期一定係以首位奪得墨爾本盃既女騎師佩妮為藍本既Ride Like a Girl。而近日,Eclipse Films同演員Jeremy Irons 合力炮製以馬王「范高爾」(Frankel)及其練馬師施素爾爵士為藍本既戲……

以賽馬為主題既電戲唔算好多,最近期一定係以首位奪得墨爾本盃既女騎師佩妮為藍本既Ride Like a Girl。而近日,Eclipse Films同演員Jeremy Irons 合力炮製以馬王「范高爾」(Frankel)及其練馬師施素爾爵士為藍本既戲。呢匹戲將會由曾經攞過英國電影學院獎最佳男主角提名既Jeremy Irons做施素爾爵士,故事將會圍繞住「范高爾」及施素爾爵士。同時亦會講述施素爾爵士忍受住病痛去征服賽馬。套戲會係年尾開始拍,暫未知幾時會上映。

Source: Racing Post

bottom of page