top of page

【戴圖理終贏得皇家雅士谷大滿貫】

Homan

21 June 2020 at 2:02:07 pm

騎師戴圖理琴日既皇家雅士谷賽期最後一日,以三場頭馬結束整個賽期,當中包括兩場一級賽。

佢最終以六場頭馬,第七次登上皇家雅士谷賽期既冠軍騎師。而佢亦都於皇家雅士谷賽期累積七十三場頭馬,與名將魏德禮並排。不過佢仍然與殿堂級騎師柏葛既一百一十三場頭馬有一段距離,似乎需要五至十年時間先可以破到,前提當然要呢位殿堂級騎師繼續策騎。

而戴圖理於今屆皇家雅士谷亦達成賽期內一級賽全制霸。即使已經於皇家雅士谷策騎三十年,但佢從未贏出加冕錦標。而今屆策騎「星耀峻嶺」(Alpine Star)贏出今屆加冕錦標,亦造就佢完成雅士谷賽期既一級賽大滿貫。

Source: telegraph.co.uk

bottom of page