top of page

【幫下朋友】退休冠軍騎師韓立勤任凌新迪副練

Homan

23 January 2024 at 7:31:35 am

兩奪英國冠軍騎師嘅韓立勤上年八月正式退休,退休後繼續於馬圈活躍,包括成為The Good Racing Company嘅賽馬總監,同時開設自己嘅馬主團體。

近日佢就繼續有新搞作,佢嘅好友兼練馬師凌新迪(Craig Lidster)就搵左韓立勤擔任佢嘅副練馬師。凌新迪於2021年開始設倉,上年取得26場頭馬。韓立勤就表示凌新迪係一個相當勤力嘅人,佢係英國入面數一數二好及擁有頂級訓練設施嘅馬房。

凌新迪就話韓立勤話想要新挑戰,所以佢就拉埋佢幫手。佢認為韓立勤嘅知識同人脈,有助佢馬房嘅發展。如果韓立勤為馬匹晨操,佢可以知道果匹馬嘅最佳場地及跑法。同時佢嘅人脈可以吸引馬主加盟。凌新迪就話今年佢地最多可以訓練60匹賽駒,相信可以帶黎好成績。

韓立勤就話佢相當享受一兼多職嘅生活,佢除左係凌新迪副練外,仲係The Good Racing Company嘅賽馬總監及擁有自己嘅馬主團體。相信韓立勤會喺當地馬圈繼續發揮佢嘅影響力。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page