top of page

【屈我啦屈我啦】潘頓:沈集成無搵我騎「浪漫勇士」

Homan

28 November 2022 at 7:10:55 am

香港國際賽日主隊奪標希望「浪漫勇士」將會出戰香港盃,並會繼續配上馬會盃騎師麥道朗上陣。

馬會盃賽前沈集成於晨操接受訪問時表示當佢地知道田泰安未必趕及復出時,佢地穩陣起見率先聯絡潘頓策騎,但對方已決定策騎「美麗同享」。因此佢地決定聯絡麥道朗協助。結果為「浪漫勇士」覓得馬會盃及香港盃的騎師。

不過上星期六潘頓接受SCMP訪問時就話沈集成並無提供「浪漫勇士」嘅策騎機會。佢就話佢知道沈集成同傳媒講有提供機會比潘頓。但潘頓就話對方並無比佢策騎「浪漫勇士」上陣嘅機會。由於沈集成一直同潘頓講「浪漫勇士」會出戰馬會一哩錦標,而佢要策騎「加州星球」出戰馬會一哩錦標,但佢有同沈集成講如果佢地安排「浪漫勇士」出戰馬會盃時,佢隨時可以為佢地策騎。不過最後即使「浪漫勇士」出戰馬會盃,潘頓並無獲得沈集成提供機會。

現時潘頓預計會策騎「金鑽貴人」出戰香港短途錦標及「加州星球」出戰香港一哩錦標。至於另外兩場嘅坐騎就似乎未定,究竟佢會騎邊匹馬出戰香港盃截擊「浪漫勇士」呢?

Source: SCMP
Photo: HKJC
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page