top of page

【報住名先】「勇戰神駒」報爭寶塚紀念賽

Homan

4 May 2022 at 5:20:18 am

早前「金鎗六十」報名出戰安田紀念賽,早前練馬師就話需要啲時間睇下馬匹入口檢疫嘅條件再作決定是否成行。喺「金鎗六十」決定之前,再有香港賽駒報爭日本舉行嘅一級賽。

苗禮德馬房嘅「勇戰神駒」喺寶塚紀念賽嘅報名名單上。如果最終出戰,佢將會繼「明月千里」後,再有香港代表出戰該項六月底嘅一級賽。當時「明月千里」跑入亞軍。

「勇戰神駒」為上年遮打盃冠軍,而今年喺女皇盃跑入第三名。最終能否成行,除左日本當地最後會唔會發出邀請外,賽駒屆時狀態如何都會係關鍵因素之一。睇下「勇戰神駒」之後部署如何喇!

Source: https://hochi.news/articles/20220504-OHT1T51059.html?page=1
Photo: HKJC

bottom of page