top of page

【回澳初出】史卓豐聽日喺哥士福馬場復出

Homan

22 December 2021 at 9:51:14 am

騎師史卓豐月初完成香港最後一個賽日後,回到澳洲稍事休息一段時間後,再次喺當地上陣。

史卓豐將於聽日喺NSW嘅哥士福(Gosford)馬場上陣。佢將有兩匹座騎初試蹄聲。

佢將於第四場策初出馬Dijon出戰1000米賽事。該駒由賴恩及歐領常(Gerald Ryan & Sterling Alexiou馬房訓練。另外佢會喺第五場策另一匹初出馬Destiny's Bounty列陣1200米賽事。該駒由練馬師奧詩(J O'Shea)訓練。史卓豐就話自己有睇自己座騎嘅試閘,認為佢地都有一定嘅競爭力。

史卓豐喺哥士福上陣後,Boxing Day 會喺蘭域馬場上陣,會有八匹座騎。

Source: Racenet
Photo: Racenet

bottom of page