top of page

【四屆冠軍】騎師杜奕放棄新加坡牌照 舉家回澳洲

Homan

21 October 2021 at 4:01:34 pm

騎師杜奕於新加坡策騎多年,贏得四屆冠軍。佢今年因為一連串健康問題,包括喉嚨有腫塊、拇指受傷及生腎石,自8月22號就未有上陣。

今個月初,佢曾向傳媒透露,由於情況未有太大改善,預計自己今年內都唔會上陣。不過佢會入紙申請來年新加坡牌照。事隔兩星期後嘅今日,佢向傳媒透露佢將會離開新加坡,並番回澳洲策騎。呢個決定並唔係因為佢嘅健康情況惡化,反而係佢嘅健康情況有好轉,且腎石問題似乎已解決。杜奕考慮到長遠嘅職業生涯及家庭,因而決定舉家番回澳洲,並已撤回來年新加坡騎師牌照申請。杜奕於新加坡策騎期間,合共贏得617場頭馬。

杜奕表示今次與家人商量後決定番回澳洲發展。除左妻子同意外,次女及幼女亦希望可以回到澳洲。當中次女 Sage有意向騎師方向發展,杜奕希望可以於Audrey入讀澳洲騎校時,可以從旁協助。另外幼女Audrey仍然在學,相信佢都好想番澳洲見佢啲朋友。更重要嘅係大女Lily已於澳洲升讀大學,如杜奕一家回澳洲,可以一家團聚。

杜奕表示一切順利的話,預計自己會於十二月重新於維省上陣。

Source: Racing and sports
Photo: Racing and sports

bottom of page