top of page

【呢個路程喺香港咁熟口面嘅?】

Tony

30 March 2020 at 6:56:04 am

大井競馬場下年度將會加設左轉賽事。

特別區競馬組合舉行咗2020/21年度簡報會,公佈下年度安排。今年係大井競馬70週年,除咗增加三冠賽事獎金同2歲重賞之外,特別區競馬組合決定搞搞新意思,就係喺大井競馬場現時跑右轉嘅基礎上加設左轉賽事,有1000m同外彎1650m兩種路程選擇,現有右轉路程維持不變。佢哋話係想跟隨美國同日本嘅泥地G1跑左轉先加左轉路程,至於幾時會舉行左轉賽事就會遲啲公佈。

Source: Netkeiba
Photo: Twitter @nakagawaakemi

bottom of page