top of page

【北村友一手術成功 預休養至少一年】

Homan

13 May 2021 at 2:38:33 am

騎師北村友一早前墮馬受傷,背部骨折需接受手術。

近日手術成功,北村友一接受傳媒訪問透露自己背部有八條骨骨折,幸未有傷及神經。手術過後將需要一段時間先可以好似平常行路。如要再次跨上馬背再次上陣,至少需要一年時間。雖然要隔咁耐先可以再上陣,但佢表示自己會努力做復康運動,期望可以再次上陣。

北村友一將長時間缺陣,會缺席日本打吡大賽及寶塚紀念賽等大賽。意味著「創世駒」(Chrono Genesis,クロノジェネシス)將改配其他騎師。

Source: デイリースポーツ
Photo Credit: JRA

bottom of page