top of page

【六日內四單】英國不同馬場因場地問題腰斬 葉森馬場:有信心橡樹打吡如常舉行

Homan

31 May 2022 at 7:25:25 am

上星期至今日,四個馬場因彎道太滑問題,當地考慮騎師安全而須腰斬賽事。四個馬場分別係Beverley、希鐸、車士打及嶺飛。

由於嶺飛馬場嘅彎道設計與葉森馬場相似,令人覺得今個星期舉行橡樹及打吡嘅葉森馬場有可能需要延期。

不過駐場嘅場地保養員Andrew Cooper就表示有信心橡樹打吡可以如常舉行。而佢地只會做番原本預定嘅工作,並唔會因為其他馬場嘅情況,而對葉森馬場作出任何調整。

星期一嘅葉森馬場大部分位置都係好地,有一啲場地為好至軟地。一如以往,佢地會喺位於山上嘅部分跑道排水,令賽道適合作賽,令騎師可以安心發揮。

英國馬會見近日腰斬賽事情況普遍,佢地已同事發馬場員工溝通,睇下可唔可以搵到一啲共通問題,從而令賽事可以喺安全情況下舉行,同時賽事唔會因為咁而被逼腰斬。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page