top of page

【「聖雅之路」很大機會隔一週轉戰葉森打吡】

Homan

28 June 2020 at 1:49:38 pm

琴日贏出愛爾蘭打吡既「聖雅之路」,岳伯仁表示呢匹新科一級賽冠軍將很大機會出戰七月四號既葉森打吡。

岳伯仁較早前表示,佢會部署漢普頓宮錦標冠軍「俄國君王」(Russian Emperor)、愛爾蘭二千堅尼亞軍Vatican City及皇家雅士谷賽期表現失望既「業界巨頭」(Mogul)出戰。不過岳伯仁認為「聖雅之路」好大機會連續兩個星期都會上陣。佢話如果古摩亞商量後認為無大問題,聽日就會為「聖雅之路」報名。「聖雅之路」於愛爾蘭打吡與Tiger Moth鬥到一兵一卒,究竟會唔會可以乘其勇態再下一城?

Source: Racing Post

bottom of page