top of page

【「呂宋火山」不一定出戰葉森打吡】

Homan

28 May 2020 at 10:05:12 am

英國二千堅尼熱門「呂宋火山」(Pinatubo)將於下個月初出戰該項一級賽。

練馬師艾柏賓接受訪問時透露該駒狀態唔錯。佢會根據「呂宋火山」於二千堅尼既表現再決定是否增程。如果「呂宋火山」於二千堅尼以三至四個馬位既距離勝出,相信佢之後會出戰六月二十號既聖詹姆士皇宮錦標。若「呂宋火山」只以短距離勝出甚至被擊敗,佢地先會部署增程並以葉森打吡為目標。

艾柏賓又提到佢計劃唔會為「呂宋火山」於二千堅尼提供電兔,雖然佢會為Al Suhail報名二千堅尼,但屆時Al Suhail會極力爭取好成績。

Source: Racing Post

bottom of page