top of page

【「加州神箭」番回出生地古摩亞澳洲養老】

Homan

22 July 2020 at 5:07:21 pm

前香港服役馬「加州神箭」今季退役後,將會運回古摩亞澳洲養老。

曾經於古摩亞做左好多年同埋古摩亞澳洲開國功臣既Peter O'Brien(現為Segenhoe Stud總經理)既穿針引線下,「加州神箭」得以重返古摩亞澳洲養老。「加州」系幕後於社交媒體感謝Peter O'Brien既幫忙仲話佢係英雄,Peter O'Brien就好客氣話英雄係一口立即答應既古摩亞集團。

Source: @CaliforniaLiang
Photo: SCMP

bottom of page