top of page

【「冠軍車手」肌肉發炎避戰短途馬錦標】

Homan

16 September 2020 at 9:34:32 am

上年兩勝日本一哩一級賽既「冠軍車手」(Indy Champ,インディチャンプ)原定於下月初既短途馬錦標復出。

練馬師音無秀孝星期日操練後發現「冠軍車手」腳部肌肉發炎,諗住再觀察幾日先決定會唔會出戰短途馬錦標。結果,佢地決定避戰十月初既一級賽,並為十一月既一哩冠軍賽做準備。不過,練馬師音無就話隻馬如狀態未預備好就唔會為佢報名參賽,且看佢狀態回復既進度而定。

Source: 日刊スポーツ

bottom of page